Radha awam
[search 0]
lebih

Download the App!

show episodes
 
R
RADHAMADHAVAM

1
RADHAMADHAVAM

Radhamani Rajendran

Unsubscribe
Unsubscribe
Mingguan+
 
Story 1 Ammaude Kozhi -Bedtime stories for kids- മുത്തശ്ശികഥ കേട്ടുറങ്ങിയ ബാല്യം എന്നും നൊസ്റ്റാൾജിയ ആണ്. ഇപ്പോൾ കഥ വായിക്കാൻ സമയമില്ലെന്നും കുട്ടികൾക്ക് കഥ പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ സാഹചര്യമില്ലെന്നുമൊക്കെ സങ്കടപെടുന്നവർക്ക് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത. കഥയുടെ പുതിയ അനുഭവമായി ഇനി കേൾക്കാം ഓഡിയോ ബുക്കുകളും. കഥകൾ വായിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇനി മുതൽ വായിച്ചുകേൾക്കാം.
 
Radhanath Swami is a Vaishnava sanyassi (a monk in a Krishna-bhakti lineage) and teacher of the devotional path of Bhakti-yoga. He is author of The Journey Home, a memoir of his search for spiritual truth. His teachings draw from the sacred texts of India such as The Bhagavad-gita, Srimad Bhagavatam, and Ramayana, and aim to reveal the practical application of the sacred traditions, while focusing on the shared essence which unites apparently disparate religious or spiritual paths. Born Rich ...
 
Loading …
show series
 
This chanting is like the filtering of water. When you filter dirty water, it simply brings it back to its original natural state. This chanting, cleanses our minds, cleanses our hearts, and restores its original, sacred, blissful condition. Ananda, we are naturally happy people. It's totally unnatural, foreign and artificial for the soul to be an …
 
The things that disturb us so much, we don't even remember in a day or two, to keep our mind focused, what is real love? What is our real potential to love? How we can connect to that love and share that love, whether on politics, or business, or industry, or engineering, whether we're artists, or an agriculture or teachers, or monks, the important…
 
If we have unity, we can create unity. If our mind is in conflict, if our mind is not balanced with our body, and with the needs of the soul, then there is a fundamental disunity in our life. And when there are so many dysfunctional people, they may be simple people in the streets, they may be big, big politicians, big, big industrialists, but if t…
 
That the process of Krishna consciousness begins when we associate with sincere devotees of the Lord, when we hear them speak. An ordinary person who speaks Krishna katha, cannot have any potency in his words to awaken your dormant love for Krishna. Nor can impersonal philosophers. Only a genuine vaishnava, who was humbly endeavouring to be the ser…
 
This experience made me contemplate how it's so easy for us to focus on our differences. But what this leper woman taught me is if we look deeper into our own selves, into the world and into others, we will find that beyond the differences in nationality and religion, in gender, in appearance, in race, in health or disease, there's something essent…
 
In the world we live in today's, people have been so distracted from a meaningful, purposeful or happy life. Because there's so much propaganda that success comes from the quantity of what you have, your money, your power, your fame, your knowledge in regard to intellectualization and in the pursuit of quantity people forget that there cannot be ha…
 
Life is like a rainbow, a multi-colored, multi-splendared thing in which the joy of sunshine and the tears of rainfall are reflected equally. When we see the whole picture of the sky with the rainbow, we can appreciate it. Similarly, the real joy of life is not simply when everything goes our way because things will, no matter what we do no matter …
 
As I was sitting on the bank, I thought that this river has been flowing throughout our history. She was flowing here when Alexander the great came to India, through the centuries of the Mogul empire, through the British empire, through all the changes of after Indian’s independence, everything's changing around but she just keeps flowing to the se…
 
They worshipped the deities in the way they worshipped the devotees. There was not a differentiation. In India sometimes people who are senior or people who are Pujaris, develop a certain type of pride that they have a special service and certainly, Pankajanghri Prabhu and Jananivas Prabhus had the most special service of the senior most pujaris: p…
 
When I arrived in Mayapur, every evening, I was staying in the Lotus building Jananivas Prabhu would come and bring me Maha Prasad cookies and milk and we would sit and talk for about an hour, about Srila Prabhupad, about Mayapur Dham, Sri Chaitanya Mahaprabhu pastimes with his devotees, it was just wonderful. And this was a highlight of the whole …
 
Sometimes when people ask me, “what does it mean to be humble? because there's so much arrogance in the world today.” One explanation of humility is just to be honest. ‘I am completely dependent on so many gifts that are coming from God and from so many gifts that are coming from God through so many people and so many wonderful gifts of nature and …
 
There are so many problems both in the way humans are living with such enmity toward each other, such enmity toward other living beings, slaughter houses, cruelty has. It's considered normal in Kaliyuga. It is due to pollution within the in ecology of human hearts. When through yoga, through the practice of our spiritual path, we clean the ecology …
 
I've been in this little body of mine for 64 years; I've never seen any of these things give any sustainable happiness to anyone. And according to the scriptures that is a correct analysis. What are we looking for? We're so distracted, bombarded by these weapons of mass distraction constantly. So many promises if you have this, you'll be happy; if …
 
Jamuna has descended from Goloka Vrndavana in to this world, especially to assist in the loving pastimes of Radha and Krishna and specially to bestow pure love of Krishna upon everyone. When we approach Jamuna devi, we should first before touching her waters, we should sincerely bow down our heads to the ground and then we should sprinkle three dro…
 
In fact, anything great, is difficult, cheap things come easily. If you want a cheap relationship, then everything will be easy. But when it becomes difficult, then the relationship is broken. But if we really want our relationship to have deep substance, deep meaning and deep fulfillment, difficulties have to be endured. And how do we do that? Fro…
 
You are feeding the poor. By watering the root of the tree, everyone is nourished. So, everyone's very quick to criticize as soon as you do something for Krishna. But if you do something for your own sense gratification, everyone just accepts that this is normal life, this is expected, this is how you should live. So, Polimara Swami, he is a very s…
 
When he is pleased with us, he can endow us with the powers. But if we become proud, if we think it is my power, if we start to try to enjoy the glory which comes, through whatever Krishna has given us, then Krishna who is independent may anytime by his mercy withdraw it and even if we are a greatest tapasvi, he can make it so that we cannot even c…
 
We see in their house very beautiful deities of Gaur Nitai, Jagannath, Baladev, Subhadra, very nice sadhana. Not only do they perform their occupational duties in a very honest and exemplary way, but also, they come to the temple practically every day, eager to chant, worship the deities, render service, always eager to serve vaisnavas, invite them…
 
Sri Caitanya Mahaprabhu brought the whole world together ratha yatra to join hearts, while we chant the holy names: hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare, hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare. And Srila Prabhupada, in the spirit of Sri Caitanya Mahaprabhu’s supreme compassion, he brought the mission of pure devotional service, the spirit o…
 
. Sukadev goswami, he learnt from his father Vyasadev, the Vedas. He took all the Vedic literatures, the four Vedas, the hundred and eight Upanishads and those beyond that, eighteen Puranas, there are so many other Puranas as well, these are just the principle ones and all the Histories and Itihasas and all the Dharma shastras, Jyotirveda, Dhanurve…
 
So today, because of Srila Prabhupada's great desire, there are now millions of people all over the world! In South America, in Russia, in Africa, in Australia, in North America and in Europe, Eastern Europe, Western Europe, in the Far East, devotees are gathered to celebrate this most auspicious day of Phalguna Purnima, the day that Lord Sri Krish…
 
The intoxication of spiritual happiness that was showering upon everyone is something that's inconceivable. Just by speaking about this pastime, just by hearing about this pastime with a sincere and faithful heart, we can be transformed forever. As they were all singing and dancing together, Advaita's sons were rejoined with him. Jahnava Devi was s…
 
To the extent we taste a drop of love for Krishna, to that extent we feel happiness and a compassion, where it's painful to see anyone without that. And a devotee has no false ego, to impose something on others. A devotee sees that this is the true potential within all people. A devotee wants to remind us of what we have forgotten that we're all pa…
 
The Srimad-Bhagavatam extolls this principle that the supreme dharma, the very essence of all religion, is loving devotional service to the Supreme Transcendent Godhead. Such service must be unmotivated by any type of arrogance or selfishness and uninterrupted by any type of circumstance or obstacle that may come before us. It is that type of love …
 
Kaviraj Goswami tells that Lord Chaitanya with his associates, the Pancha-tattva, they broke the seal of the treasure chest of love of Godhead. When Krishna appeared at the end of the Dwaparyuga with Sri Radha and the vrijvasis, they experienced and revealed to the world the intimate pastimes of Vrindavan. But when they left, that treasure house of…
 
It is glorifying Kaliyuga in this way but in an entire day of Brahma, out of the many, many Kaliyugas that come, only one time does Krishna personally reveal his pastimes of Vrindavan with Sri Radharani and the gopas and the gopis. And only once in a day of Brahma, among many Kaliyugas, does Radharani and Krishna come in one form rādhā-bhāva-dyuti-…
 
kamala dala jala jivana tala mala. Govinda Das has taught us this eternal principle which is really at the core of all true religion that everything that we identify with and possess in this world, our body, our fame, our accomplishments, our family members, our loved ones, friends, our property, everything, their nature is like a drop of water on …
 
At such times Lord Chaitanya would glorify his devotees. Sometimes it says he would be so enthusiastic to glorify those who were lovingly serving him that it appeared he had five mouths, sometimes many months. In the case of Vasudev Datta, who was willing to suffer perpetually, so that you and me and everyone else could receive the happiness of Kri…
 
Like a driver in a car, the atma or the soul is within this body and we can't keep the same car for very long in this world, we have to trade them in. so, similarly the atma or the soul doesn't die at the time of death. And the nature of the soul is we're part of the supreme soul or God, who has many names in many religions, in our religion we call…
 
Mother nature teaches us many lessons. What is a diamond? A diamond which is the queen of jewels is nothing more than coal that's been under a massive amount of pressure for a long time. And gold, the king of metals, it's purified with fire. So, stress can make us something beautiful if we learn how to manage it properly. And as you said that means…
 
That Absolute Truth, Krishna, his body, his form, his personality, his pastimes are eternal, full of knowledge and the source of the highest happiness. ‘sarve sukhino bhavantu:’a person who is following the vedic path or the dharmic spiritual path, prayer is let all beings be happy. And the highest most inclusive happiness is prema, ecstatic love.,…
 
Our sadhana should very much be inseparable from empowering and preparing us in such a way that we could really be instruments to help others be Krishna conscious and at the same time, in helping others to become Krishna conscious, Krishna is pleased. ‘yasya prasādād bhagavat-prasādo’ Prabhupada is pleased and then what? Then our sadhana actually b…
 
Srila Prabhupada often quoted ‘paṇḍitaḥ sama-darśinaḥ,’ a great devotee sees everyone with equal vision and therefore feels for everyone and wants to give them that opportunity that is inherent within every soul, to know and love Krishna. Advaita Acarya as we have explained, he's Maha Vishnu. Vrindavan Das Thakur explains he's Sada Siva, the origin…
 
He said “because my body is already difficult enough and my servant is already, so much weight for him to have to carry it. It is not possible for us to bear the burden of this one rupee. It’s just too much weight, too much inconvenience for us to have to carry it.” And then he looked at the man and he said, “you have so many lakhs of rupees, what …
 
It is a fact, the less we have, the simpler and more peaceful our life is. This is simple living and high thinking. What you require, have it, live comfortable, make ends meet but the suicide of our consciousness is I have become rich, now I need more and more and more and more, I could afford more and more and more and your consciousness becomes l…
 
There is a simple analogy of a bird in a cage and the owner is so preoccupied decorating, cleaning and making the cage a nice place that he forgets about the bird inside. The bird is starving or like so often, in my travels in the world, I see little girls who are dressed very nicely and have all sorts of toys and other things but the parents have …
 
Usually, people who have that type of power, practically absolute power when you are a king of a massive kingdom and all the citizens loved him because he ruled with such compassion and he had no ulterior motives. He was really there for them because in the vedic system everyone is a servant no one is a master. Only God is a master, even God likes …
 
Brahma does not give up his position, he does not give up his family but he does everything for the service of Krishna. He understands fully that it is only the shelter of Krishna that will give us any real purpose or happiness in life and this must be our conviction, whatever our paticular status or situation may be we should never be deluded by M…
 
A kanishtha adhikari, according to Srimad Bhagavatam is the lowest platform one who worships the deity but does not offer honor, respect and service to the devotees, that is devotional service but it is on a lower platform, because Krishna says, mad-bhakta-pūjābhyadhikā, worship of my devotee is what pleases me the most. If we offend the devotees, …
 
Loading …

Panduan Rujukan Pantas

Podcast Teratas
Google login Twitter login Classic login